Menu

Menu

Salgs og leveringsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder i alle tilfælde for kunde/leverandørforholdet med Plastsnedkeriet ApS, med mindre der foreligger en af Plastsnedkeriet ApS affattet anden skriftlig aftale. De nedenfor anførte salgs- og leveringsbetingelser går uanset eventuelle af køber anførte købsbetingelser forud for sådanne, med mindre Plastsnedkeriet ApS skriftligt har accepteret sådanne.

 1. Hjemmeside, salgsmateriale m.v.

De på Plastsnedkeriet ApS´s hjemmeside, salgsmateriale eller lignende anførte illustrationer og angivelse af mål eller lignende er uden forbindende for Plastsnedkeriet ApS, der forbeholder sig ret til ændringer i udførelsen uden forudgående varsel. Ingen af de af Plastsnedkeriet ApS udlagte billeder eller udleverede salgsspecifikationer – det være sig tilbud, ordrebekræftelser eller lignende – må uden Plastsnedkeriet ApS´s samtykke kopieres og/eller anvendes overfor trediemand.

 1. Tilbud og accept

Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra Plastsnedkeriet ApS er gældende i 30 dage efter tilbudets afgivelse, med mindre anden acceptfrist fremgår af tilbudet. Plastsnedkeriet ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Plastsnedkeriet ApS. Der tages forbehold for regne- eller trykfejl.

 1. Levering

levering sker DAP - delivered at place. Køber afholder fragtomkostninger, men er fri for risiko indtil varen er leveret på aftalt sted.
Vælger køber selv at afhente varen, overgår risiko ved afhentning hos Plastsnedkeriet. Der tages forbehold for force majeure, såsom strejke, lock-out, brand, krig, borgerlige uroligheder, import- eller eksportrestriktioner, transporthindringer m.v., samt med forbehold af uforudsete driftsforstyrrelser eller udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører. Såfremt ordrer ikke kan opfyldes af sådanne årsager, er Plastsnedkeriet ApS fri for ansvar. Dette gælder uanset om det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare fra andre leverandører end den leverandør, der normalt skulle foretage leverancen.

 1. Leveringstider

Leveringstiden fastsættes i videst mulig udstrækning efter købers ønske. En eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til at annullere ordren, med mindre forsinkelsen er væsentlig. I så fald kan køber vælge mellem at kræve aftalen gennemført til en af Plastsnedkeriet ApS valgt ny leveringsdato, eller ophæve købet. Køber er ikke berettiget til erstatning.

 1. Emballage

Emballage tages ikke retur. Emballage og paller faktureres køber

 1. Priser

Hvor andet ikke er aftalt, er de opgivne priser gældende på det aktuelle leveringstidspunkt. Plastsnedkeriet ApS forbeholder sig ret til at regulere priserne uden forudgående varsel. Alle priser er eksklusiv moms. Der tillægges et ekspeditionsgebyr pr. ordre.

 1. Ejendomsret

Ejendomsretten til det købte overgår først til køber, når hele den aftalte købesum er betalt.

 1. Betaling, renter og rykkergebyr

Betaling af leverede varer skal ske i henhold til de på fakturaen påtrykte betalingsbetingelser. Sker betaling ikke rettidigt, beregnes rente med 1,5% pr. påbegyndt måned, kompensationskrav, samt rykkergebyr pr. rykkerskrivelse.

 1. Reklamation

Det påhviler køber ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af varen til konstatering af eventuelle mangler ved det leverede. Vil køber gøre mangelindsigelser gældende, skal dette gøres straks og senest 8 dage efter varens modtagelse. Undlader køber dette, fortaber køberen enhver ret til senere mangelindsigelse. Mangler der skyldes Plastsnedkeriet ApS´s fejl giver køber ret til at kræve omlevering eller ved mindre væsentlige mangler ret til for-holdsmæssig afslag i købesummen. I tilfælde af omleverede varer er leveringen heraf omfattet af de samme leve-ringsbetingelser og forbehold, som den oprindelige leverance.

 1. Ændring og annullering af ordrer

Ændring af og tillæg til igangværende ordre er kun gældende, hvis begge parter har aftalt det skriftligt. Annullering af ordre kan kun ske efter forudgående aftale og mod debitering af Plastsnedkeriet ApS´s omkostninger.

 1. Returnering

Leverede varer tages kun retur efter forudgående aftale, og kun såfremt varerne er i ubeskadiget stand. Kreditering sker med 20% af den fakturerede værdi. For varer der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner og specielt fremskaffede varer tages ikke retur.

 1. Produktansvar

Plastsnedkeriet er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af Plastsnedkeriet ApS. Bortset fra grov uagtsomhed er Plastsnedkeriet ApS ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder mens leverancen er i køberens besiddelse. På samme vilkår er Plastsnedkeriet ApS ej heller ansvarlig for skade på og fra produkter, der er fremstillet af køberen eller på og fra produkter, hvori disse indgår. Plastsnedkeriet ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I den udstrækning Plastsnedkeriet ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor trediemand, er køberen forpligtet til at holde Plastsned-keriet ApS skadesløs i samme omfang, som Plastsnedkeriet ApS´s ansvar er begrænset i henhold til foranstående.

 1. Værneting

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem parterne skal tvisten afgøres efter dansk rets regler ved Plastsnedkeriet ApS´s hjemting som værneting. Dog skal Plastsnedkeriet ApS kunne vælge at foretage søgsmål ved købers værneting.

Oktober 2015